Colofon

Dit is de internetpresentie van Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH

Adres:
Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH
Josef-Grünbeck-Straße 1
89420 Höchstädt
Duitsland

Tel.: +49 9074/41-0
Telefax: +49 9074/41-100
E-mail: info@gruenbeck.de

Gemachtigde vertegenwoordiger van de GmbH:
Dr. Günter Stoll

Handelsregister: HR Augsburg Abt. B 5205
Btw-nummer: DE130847491
Fiscaal nr.: 9 152 115 502 09

Aansprakelijkheid:
de gratis informatie op deze website is uitsluitend bedoeld om u te informeren. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid of actualiteit van de beschikbaar gestelde informatie. Aanspraak op grond van informatie, raad of advies kan uit de beschikbaarstelling niet worden afgeleid. Een aansprakelijkheid voor schade is principieel uitgesloten voor zover die niet het gevolg is van opzet of grove nalatigheid onzerzijds.

Wij behouden ons het recht voor de webpagina's te allen tijde te veranderen, aan te vullen of te wissen.

De pagina's van derden waarnaar de koppelingen op onze pagina's verwijzen, bevatten op het moment van plaatsing geen inhoud die voor ons herkenbaar in strijd met de wet was. Op de inhoud van de pagina's van derden hebben wij echter geen invloed en wij distantiëren ons hiermee uitdrukkelijk van de daar beschikbaar gestelde inhoud. In het bijzonder kunnen wij niet garanderen, dat andere internetpagina's die aan onze webpresentie zijn gekoppeld uitsluitend juridisch correcte inhoud bevatten, noch dat de gekoppelde internetpagina niet achteraf op een juridisch incorrecte wijze is gewijzigd.

De handelsmerken die op de pagina's worden gebruikt, zijn op onze webpagina's niet altijd als zodanig aangegeven. Wij wijzen u er echter op, dat ze wel degelijk wettelijk zijn beschermd.

De door ons gemaakte teksten, programma's en diagrammen zijn evenals de audio- en videobestanden onderworpen aan het exploitatie- en toepassingsrecht, en mogen uitsluitend met onze toestemming worden verveelvoudigd of gedistribueerd.

Het invoeren van persoonsgebonden gegevens van de gebruiker is geheel vrijwillig en is geen vereiste om gebruik te kunnen maken van de door ons aangeboden tele- of mediadiensten. Conform § 33 BDSG (de Duitse privacywet) maken wij u erop attent, dat bepaalde gegevens van de gebruiker door ons worden opgeslagen, verwerkt en gebruikt.

Als afzonderlijke clausules in deze aansprakelijkheidbeperking niet of niet meer overeenkomen met de geldende wettelijke voorschriften, dan behouden de overige clausules onverlet hun geldigheid.

 

Beslechting van geschillen:

De Europese Commissie stelt een platform voor de online beslechting van geschillen onder http://ec.europa.eu/consumers/odr/ ter beschikking. Wij doen ons best om eventuele meningsverschillen uit onze overeenkomst direct met onze contractuele partner in goed overleg bij te leggen. Daarenboven zijn wij niet verplicht tot een deelname aan een bemiddelingsprocedure conform de Duitse wet op de beslechting van geschillen met consumenten (VSBG)  en kunnen wij u de deelname aan een dergelijke procedure dus ook niet aanbieden. Neem bij vragen en problemen direct contact op onder info@gruenbeck.de.

Meer informatie inzake de gegevensbescherming

 

Advies en design:

ZUP! Beratung · Marketing · Kommunikation GmbH
Franz-Kobinger-Straße 11a
86157 Augsburg
www.zup-gmbh.de