Gegevensbescherming

Wij van Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH verheugen ons over uw bezoek op onze internetsite en over uw interesse aan onze onderneming. Wij nemen de beveiliging van uw persoonlijke gegevens serieus en willen dat u zich bij uw bezoek op onze internetsite veilig en op uw gemak voelt.

Het is dan ook onze bijzondere wens, alle persoonsgegevens die u ons toevertrouwt te beschermen en veilig te bewaren. In dit document verneemt u meer over de manier waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken en verwerken.

 

In wat volgt beschrijven we, welke gegevens tijdens uw bezoek op onze website worden verwerkt.

 

1.     Naam en adres van de verantwoordelijke

De verantwoordelijke zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming en in andere nationale wetten op de gegevensbescherming van de lidstaten evenals de overige gegevensbeschermingsvoorschriften is de:

Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH

Josef-Grünbeck-Strasse 1

89420 Höchstädt aan de Donau

Duitsland

Tel.: +499074 41-0

E-mail: info@gruenbeck.de

Website: www.gruenbeck.be

 

2.     Naam en adres van de verantwoordelijke voor gegevensbescherming

Verantwoordelijke voor de gegevensbescherming

Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH

Josef-Grünbeck-Strasse 1

89420 Höchstädt

 

E-mail: Datenschutzbeauftragter@gruenbeck.de

Telefax: +49 9074/4170-303

 

3.     Algemene informatie over de gegevensverwerking

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn afzonderlijke gegevens over persoonlijke of zakelijke verhoudingen van een bepaalde of te bepalen natuurlijke persoon. Daaronder valt informatie zoals bijvoorbeeld IP-adres, zijn juiste naam, zijn adres, zijn telefoonnummer en zijn geboortedatum. Informatie die niet direct met zijn werkelijke identiteit in verbinding wordt gebracht - zoals bijv. voorkeursinternetsites of aantal gebruikers van een site - zijn geen poersoonsgegevens.

Omvang van de verwerking van persoonsgegevens

In principe verwerken wij persoonsgegevens van onze gebruikers alleen voor zover dit voor de beschikbaarstelling van een goed functionerende website en van onze inhouden en diensten nodig is.

Wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens

Voor zover we voor verwerkingsprocessen van persoonsgegevens een toestemming van de betrokkene inwinnen, dient art. 6 alinea 1 (a) Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) als wettelijke basis.

Bij de verwerking van persoonsgegevens, die nodig zijn voor het voldoen aan een overeenkomst waarvan de contractant de betrokkene is, dient art. 6 alinea 1 (b) AVG als wettelijke basis. Dit is ook van toepassing op verwerkingsprocessen die nodig zijn voor maatregelen voor de voorovereenkomst.

Voor zover een verwerking van persoonsgegevens nodig is voor het voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan onze onderneming onderworpen is, dient art. 6 alinea 1 (c) AVG als wettelijke basis.

Indien de verwerking nodig is voor het behoud van een gerechtigd belang van onze onderneming of van een derde partij en overwegen de belangen, fundamentele rechten en fundamentele vrijheden van de gebruiker het eerstgenoemde belang niet, dan dient art. 6 alinea 1 (f) AVG als wettelijke basis.

Gebruik en doorgeven van persoonsgegevens

In de loop van onze zakelijke processen kan het noodzakelijk zijn dat wij uw gegevens ter verwerking doorgeven aan bij Grünbeck contractueel aangesloten partners (een overzicht van deze partners vindt u hier).

Voor zover u ons geen vakman in uw nabijheid meedeelt, behouden we ons het recht voor uw gegevens voor offerteaanbiedingen door te geven aan vaklieden in uw nabijheid. U laat in dit geval toe, dat Grünbeck een contractueel aangesloten partner van Grünbeck of een vakman in de nabijheid gerechtigd is, met het oog op de offerteaanbieding, contact via e-mail, telefoon, fax en sms op te nemen met de in de aanvraag genoemde persoon.

Voor zover u hebt toegestemd, mag Grünbeck of een contractueel aangesloten partner van Grünbeck u voor reclamedoelen (productinformatie/nieuwsbrief/acties) per e-mail, telefoon, fax en sms contacteren. Deze toestemming kunt u te allen tijde met effect voor de toekomst ten overstaan van Grünbeck en/of de contractueel aangesloten partner van Grünbeck herroepen.

 

Inwilliging in het aanknopen van contact voor reclamedoeleinden

Door uw inwilliging in het aanknopen van contacten voor reclamedoeleinden gaat u ermee akkoord, dat u gepersonaliseerde informatie over nieuwigheden, producten, toepassingen, evenementen en reclameacties ontvangt, en dus akkoord gaat dat u per e-mail, sms, telefoon, pushmededelingen of per post voor dergelijke doelen wordt gecontacteerd. U kunt uw instermming altijd herroepen.

 

Gegevensverwijdering en opslagduur

De persoonsgegevens van de betrokkene worden verwijderd of geblokkeerd zodra het doel van de verwerking wegvalt. Een verwerking kan nog worden voortgezet, als dit door de Europese of nationale wetgever in wettelijke verordeningen van de EU, wetten of andere voorschriften, waaraan de verantwoordelijke onderworpen is, werd voorzien. Gegevens worden ook dan geblokkeerd of verwijderd, wanneer een door de genoemde normen voorgeschreven opslagtermijn afloopt, tenzij er een noodzakelijkheid bestaat voor een verdere opslag van de gegevens omwille van een sluiten of het nakomen van een overeenkomst.

 

4.     Beschikbaarstelling van de website en aanmaken van logfiles

Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Telkens onze internetsite wordt opgeroepen registreert ons systeem automatisch gegevens en informatie van het computersysteem van de oproepende computer.

Hierbij worden de volgende gegevens verzameld:

(1)         Informatie over het browsertype en de gebruikte versie

(2)         Het besturingssysteem van de gebruiker

(3)         De internet service-provider van de gebruiker

(4)         Het IP-adres van de gebruiker

(5)         Datum en tijd van de toegang

(6)         Websites, vanwaar het systeem van de gebruiker op onze internetsite geraakt

(7)         Websites, die door het systeem van de gebruiker via onze website worden opgeroepen

 

De gegevens worden eveneens in de logfiles van ons systeem opgeslagen. Een verwerking van deze gegevens samen met andere persoonsgegevens van de gebruiker heeft niet plaats.

 

Wettelijke basis voor de gegevensverwerking

Wettelijke basis voor de tijdelijke opslag van de gegevens en de logfiles is ons gerechtigd belang conform art. 6 alinea 1 (f) AVG.

 

Doel van de gegevensverwerking

De tijdelijke opslag van het IP-adres door het systeem is nodig om een overdracht van de website aan de computer van de gebruiker mogelijk te maken. Hiertoe moet het IP-adres van de gebruiker voor de duur van de sessie opgeslagen blijven.

De opslag in logfiles heeft plaats om de functionaliteit van de website te garanderen. Bovendien dienen de gegevens voor het optimaliseren van de website en voor het garanderen van de veiligheid van onze technische informatiesystemen. Een evaluatie van gegevens voor marketingdoeleinden heeft in deze samenhang niet plaats.

 

Duur van de opslag

De gegevens worden verwijderd, zodra ze voor het bereiken van het doel waarvoor ze werden verzameld niet meer nodig zijn. Wanneer gegevens voor de beschikbaarstelling van de website worden geleverd, zijn ze na de sessie niet meer nodig.

 

5.          Gebruik van cookies

Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Onze website gebruikt cookies. Bij cookies gaat het om tekstbestande die in de internetbrowser of door de internetbrowser op het computersysteem van de gebruiker worden opgeslagen. Als een gebruiker een website oproept, dan kan op het besturingssysteem van de gebruiker een cookie worden opgeslagen. Dit cookie bevat een karakteristieke tekenvolgorde, die een eenduidige identificatie van de browser bij een opnieuw oproepen van de website mogelijk maakt.

Wij gebruiken cookies om onze website gebruikersvriendelijker te maken. Sommige elementen van onze internetsite verlangen dat de oproepende browser ook na een wisselen van de site kan worden geïdentificeerd.

In de cookies worden daarbij de volgende gegevens opgeslagen en doorgegeven:

(1)         Taalinstellingen

(2)         Inloginformatie

 

Wettelijke basis voor de gegevensverwerking

De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens door het gebruik van cookies is ons gerechtigd belang conform art. 6 alinea 1 (f) AVG.

 

Doel van de gegevensverwerking

Het gebruik van de technisch noodzakelijke cookies heeft tot doel het gebruik van websites voor de gebruikers makkelijker te maken. Sommige functies van onze internetsite kunnen zonder het gebruik van cookies niet worden aangeboden. Het is dus van belang, dat de browser ook na een wisselen van de site kan worden herkend.

Voor de volgende toepassingen hebben we cookies nodig:

(1)   Overname van taalinstellingen

(2)   Merken van zoektermen

 

De gebruikersgegevens die door de technisch noodzakelijke cookies worden verzameld, worden niet gebruikt voor het aanmaken van gebruikersprofielen.

 

In deze doeleinden ligt ook ons gerechtigd belang aan de verwerking van persoonsgegevens conform art. 6 alinea 1 (f) AVG.

 

Duur van de opslag, mogelijkheid van tegenspraak en verwijdering

Cookies worden op de computer van de gebruiker opgeslagen en vandaar doorgegeven naar onze site. Vandaar dat u als gebruiker ook de volledige controle over het gebruik van cookies hebt. Door het wijzigen van de instellingen in uw internetbrowser kunt u de overdracht van cookies deactiveren of beperken. Reeds opgeslagen cookies kunnen altijd worden gewist. Dit kan ook geautomatiseerd gebeuren. Indien cookies voor onze website worden gedeactiveerd, kunnen waarschijnlijk niet meer alle functies van de website in volle omvang worden gebruikt.

 

Het overdragen van flash-cookies kan niet via de instellingen van de browser worden verhinderd, maar door de instelling van de flash-player te wijzigen.

 

6.     Registratie

Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Op onze internetsite bieden we gebruikers de mogelijkheid om zich met aangifte van persoonsgegevens te registreren. Daarbij worden de gegevens in een invoermasker ingevoerd en aan ons overgedragen.

Op het tijdstip van de registratie worden daarbij de volgende gegevens opgeslagen:

(1)        Het IP-adres van de gebruiker

(2)        Datum en tijd van de registratie

 

Productregistratie

Door in te stemmen met onze bepalingen voor gegevensbescherming bevestigt u, dat de door u opgegeven persoonsgegevens correct zijn en werkelijk uzelf en geen andere natuurlijke persoon beschrijven. Mocht u niet voor uzelf maar voor een andere natuurlijke persoon een productregistratie uitvoeren, bevestig dan met instemming met onze bepalingen voor gegevensbescherming , dat u hiervoor over de vrijgave beschikt. Verder bevestigt u in dit geval ook, dat u over een instemming van de genoemde persoon voor het contacteren voor reclamedoeleinden beschikt, waardoor Grünbeck een contractueel aangesloten partner van Grünbeck of een vakman in de nabijheid gerechtigd is, contact via e-mail, telefoon, fax en sms op te nemen met de genoemde persoon.

Wettelijke basis voor de gegevensverwerking

Wettelijke basis voor de verwerking van de gegevens bij beschikbare inwilliging van de gebruiker is art. 6 alinea 1 (a) AVG.

Indien de registratie dient voor het voldoen aan een overeenkomst, waarvan een van de partijen de gebruiker is, of voor het uitvoeren van maatregelen van een voorovereenkomst, dan is de extra wettelijke basis voor de verwerking van gegevens art. 6 alinea 1 (b) AVG.

Doel van de gegevensverwerking

Voor het beschikbaar stellen van bepaalde inhouden en diensten op onze website is de registratie van de gebruiker vereist.

Voor het voldoen aan een overeenkomst met de gebruiker of voor het uitvoeren van maatregelen van de voorovereenkomst is de registratie van de gebruiker vereist.

Duur van de opslag

De gegevens worden verwijderd, zodra ze voor het bereiken van het doel waarvoor ze werden verzameld niet meer nodig zijn.

Dit is het geval voor de tijdens het registratieproces verzamelde gegevens, als de registratie op onze internetsite opgeheven of gewijzigd wordt.

Dit is voor de tijdens het registratieproces voor het voldoen aan een overeenkomst of voor het uitvoeren van maatregelen van de voorovereenkomst dan het geval, wanneer de gegevens voor het uitvoeren van de overeenkomst niet meer vereist zijn. Ook na beëindiging van de overeenkomst kan de noodzaak persoonsgegevens van de verdragspartner op te slaan bestaan, om contractuele of wettelijke verplichtingen na te komen.

Mogelijkheid van tegenspraak en verwijdering

Als gebruiker hebt u te allen tijde de mogelijkheid de registratie op te heffen. U kunt de over u opgeslagen gegevens te allen tijde doen wijzigen.

Indien de gegevens nodig zijn voor het voldoen aan een overeenkomst of voor het uitvoeren van maatregelen van een voorovereenkomst, dan is een voortijdig verwijderen van de gegevens slechts mogelijk, wanneer geen contractuele of wettelijke verplichtingen in de weg staan.

 

7.     Contactformulier en e-mailcontact

 

Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Op onze internetsite is een contactformulier voorhanden dat voor het elektronische contact opnemen kan worden gebruikt. Maakt een gebruiker gebruik van deze mogelijkheid, dan worden de gegevens die via het invoermasker worden ingevoerd aan ons doorgegeven en opgeslagen.

Op het tijdstip van de verzending van het bericht worden bovendien de volgende gegevens opgeslagen:

(1)        Het IP-adres van de gebruiker

(2)        Datum en tijd van de registratie

 

Voor de verwerking van de gegevens wordt in het kader van het verzendingsproces uw instemming gevraagd en verwezen naar deze verklaring betreffende de gegevensbescherming.

Als alternatief is ook contact via het beschikbaar gestelde e-mailadres mogelijk. In dat geval worden de met de e-mail verstrekte persoonsgegevens van de gebruiker opgeslagen en eventueel volgens punt 3 doorgegeven.

 

Wettelijke basis voor de gegevensverwerking

Wettelijke basis voor de verwerking van de gegevens bij beschikbare inwilliging van de gebruiker is art. 6 alinea 1 (a) AVG.

Wettelijke basis voor de verwerking van de gegevens die in de loop van de verzending van een e-mail worden doorgegeven is art. 6 alinea 1 (f) AVG. Beoogt het e-mailcontact het sluitern van een overeenkomst, dan is de extra wettelijke basis voor de verwerking art. 6 alinea 1 (b) AVG.

Doel van de gegevensverwerking

De verwerking van persoonsgegevens uit het invoermasker is alleen bestemd voor de bewerking van de contactlegging en volgens punt 3 voor reclamedoeleinden. In het geval van een contactlegging per e-mail is hier ook het noodzakelijke gerechtigde belang aan de verwerking van de gegevens te vinden.

De overige tijdens het verzendingsproces verwerkte persoonsgegevens dienen om een misbruik van het contactformulier te verhinderen en de veiligheid van onze technische informatiesystemen te verzekeren.

 

Duur van de opslag

De gegevens worden verwijderd, zodra ze voor het bereiken van het doel waarvoor ze werden verzameld niet meer nodig zijn.

Mogelijkheid van tegenspraak en verwijdering

De gebruiker heeft te allen tijde de mogelijkheid, zijn instemming voor de verwerking van persoonsgegevens met effect voor de toekomst te herroepen. Neemt de gebruiker per e-mail contact met ons op, dan kan hij tegen de opslag van zijn persoonsgegevens te allen tijde bezwaar maken. In een dergelijk geval kan de conversatie niet worden voortgezet.

Alle persoonsgegevens die in de loop van de contactlegging zijn opgeslagen, worden in dit geval verwijderd.

 

8.     Google Analytics

Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalysedient van Google Inc. Google Analytics gebruikt zogenaamde cookies, dat zijn tekstbestanden, die op uw computer worden opgeslagen en een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door het cookie verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt gewoonlijk overgedragen aan een server van Google in de USA en daar opgeslagen. In het geval van de activering van de IP-anonimisering op deze website wordt uw IP-adres door Google echter binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte voordien ingekort.  Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server in de USA overgedragen en daar ingekort.

In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om andere met het website- en internetgebruik verbonden services ten overstaan van de exploitant van de website te leveren. Het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgegeven IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd.U kunt het opslaan van de cookies met een desbetreffende instelling van uw browser-software verhinderen; we trekken er nochtans uw aandacht op, dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website in volle omvang zult kunnen gebruiken. Bovendien kunt u de registratie van de door het cookie gegenereerde en op uw gebruik van de website betrokken gegevens (incl. uw IP-adres) aan Google en de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen, door het onder de volgende Link beschikbare browser-plug-in te downloaden en te installeren.Uitgebreide toelichtingen hieromtrent vindt u in de Algemene informatie over Google Analytics.

We wijzen u erop, dat op deze website Google Analytics met de code “gat._anonymizeIp();” werd uitgebreid, teneinde een geanonimiseerde registratie van de IP-adressen te garanderen. 

 

9.     XING

Op deze internetsite wordt de “XING Share-Button” ingezet. Bij het oproepen van deze internetsite wordt via uw browser voor korte duur een verbinding naar servers van XING AG (“XING”) opgebouwd, waarmee de “XING Share-Button”-functies (met name de berekening/weergave van de tellerwaarde) worden geactiveerd. XING slaat via het oproepen van deze internetsite geen persoonsgegevens van u op. XING slaat in het bijzonder geen IP-adressen op. Er heeft ook geen evaluatie van uw gebruiksgedrag over het gebruik van cookies in verband met de “XING Share-Button” plaats. De telkens actuele gegevensbeschermingsinformatie over de “XING Share-Button” en aanvullende informatie kunt u op deze internetsite oproepen: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection

 

10.   Rechten van de betrokkenen

Worden persoonsgegevens van u verwerkt, dan bent u een betrokken persoon zoals bedoeld in de AVG en hebt u tegenover de verantwoordelijke de volgende rechten:

Recht op informatie

U kunt van de verantwoordelijke een bevestiging verlangen of van u persoonsgegevens door ons worden verwerkt.

Bestaat een dergelijke verwerking, dan kunt u van de verantwoordelijke over het volgende informatie verlangen:

(1)         met welk doel worden de persoonsgegevens verwerkt;

(2)         de categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt;

(3)         de ontvangers of de categorieën van ontvangers, tegenover wie de persoonsgegevens die u betreffen werden openbaar gemaakt of nog worden openbaar gemaakt;

(4)         de geplande duur van de opslag van de u betreffende persoonsgegevens of, indien hieromtrent geen concrete informatie mogelijk is, criteria voor het bepalen van de opslagduur;

(5)         het bestaan van een recht op correctie of verwijdering van de u betreffende persoonsgegevens, een recht op beperking van de verwerking door de verantwoordelijke of een recht op tegenspraak tegen de verwerking;

(6)         het bestaan van een recht op bezwaar bij een autoriteit voor gegevensbescherming;

(7)         alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens, wanneer de persoonsgegevens niet bij de betrokkene worden verzameld;

U hebt het recht informatie te verlangen over de vraag of de u betreffende persoonsgegevens aan derde landen of aan een internationale organisatie worden doorgegeven. In dit verband kunt u verlangen, over de passende garanties conform art. 46 AVG in samenhang met de doorgifte te worden geïnformeerd.

 

 

Recht op correctie

U hebt een recht op correctie en/of vervollediging ten overstaan van de verantwoordelijke, indien de verwerkte persoonsgegevens die u betreffen onjuist of onvolledig zijn. De verantwoordelijke dient de correctie onverwijld uit te voeren.

Recht op beperking van de verwerking

Onder de volgende voorwaarden kunt u de beperking van de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens verlangen:

(1)         wanneer u de juistheid van de u betreffende persoonsgegevens voor een duur betwist, die de verantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;

(2)         wanneer de verwerking onrechtmatig is en u de verwijdering van de persoonsgegevens afwijst en in de plaats daarvan de beperking van het gebruik van de persoonsgegevens verlangt;

(3)         wanneer de verantwoordelijke de persoonsgegevens niet langer voor het doel van de verwerking nodig heeft, u deze echter nodig hebt voor het claimen, uitoefenen of verdedigen van wettige aanspraken, of

(4)         wanneer u conform art. 21 alinea 1 AVG verzet tegen de verwerking hebt aangetekend en nog niet vaststaat of de gerechtigde redenen van de verantwoordelijke ten opzichte van uw redenen overwegen.

Als de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens werd beperkt, mogen deze gegevens – afgezien van de opslag ervan – alleen met uw instemming of voor het claimen, uitoefenen of verdedigen van wettige aanspraken of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om redenen van een belangrijk openbaar belang van de EU of van een lidstaat worden verwerkt.

Werd de beperking van de verwerking volgens de voornoemde voorwaarden uitgevoerd, dan zal u door de verantwoordelijke worden geïnformeerd voordat de beperking wordt opgeheven.

Recht op verwijdering

a)      Verwijderingsplicht

U kunt van de verantwoordelijke verlangen, dat de u betreffende persoonsgegevens onverwijld worden verwijderd, en de verantwoordelijke is verplicht deze gegevens onverwijld te verwijderen, tenzij een van de volgende redenen van toepassing is:

(1)         De persoonsgegevens die u betreffen zijn voor de doeleinden waarvoor ze verzameld of op andere wijze werden verwerkt, niet meer nodig.

(2)         U herroept uw inwilliging, waarop de verwerking conform art. 6 Abs. 1 (a) of art. 9 alinea 2 (a) AVG steunde, en er ontbreekt een andere wettelijke basis voor de verwerking.

(3)         U tekent conform art. 21 alinea 1 AVG verzet aan tegen de verwerking en er zijn geen bij voorkeur gerechtigde redenen voor de verwerking, of u tekent conform art. 21 alinea 2 AVG verzet aan tegen de verwerking.

(4)         De persoonsgegevens die u betreffen werden onrechtmatig verwerkt.

(5)         Het verwijderen van de u betreffende persoonsgegevens is voor het vervullen van een wettelijke verplichting volgens het recht van de Unie of het recht van de lidstaten vereist, waaraan de verantwoordelijke onderworpen is.

(6)         De u betreffende persoonsgegevens werden met betrekking tot de aangeboden diensten van de informatiemaatschappij conform art. 8 alinea 1 AVG verzameld.

 

b)      Informatie aan derden

Indien de verantwoordelijke de u betreffende persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en is hij conform art. 17 alinea 1 AVG verplicht deze te verwijderen, dan treft hij rekening houdend met de beschikbare technologie en de implementeringskosten passende maatregelen, ook van technische aard, om de voor de gegevensverwerking verantwoordelijken, die de persoonsgegevens verwerken, daarover te informeren, dat u als betrokkene van hen de verwijdering van alle links naar deze persoonsgegevens of van kopieën of replicaties van deze persoonsgegevens hebt verlangd.

c)      Uitzonderingen

Het recht op verwijdering bestaat niet indien de verwerking noodzakelijk is

(1)         voor de uitoefening van het recht op vrije meningsuiting en informatie;

(2)         om aan een wettelijke verplichting te voldoen, die de verwerking volgens het recht van de Unie of van de lidstaten waaraan de verantwoordelijke onderworpen is verlangt, of voor de waarneming van een taak die de verantwoordelijke werd opgedragen en die in het openbaar belang is of in de uitoefening van het openbaar gezag plaatsvindt;

 (3)        voor het claimen, uitoefenen of verdedigen van wettelijke aanspraken.

 

Recht op kennisgeving

Hebt u het recht op kennisgeving, verwijdering of beperking van de verwerking ten overstaan van de verantwoordelijke geclaimd, dan is deze verplicht alle ontvangers die uw persoonsgegevens hebben ontvangen, deze correctie of verwijdering van de gegevens of beperking van de verwerking mee te delen, tenzij dit onmogelijk blijkt of verbonden is met een buitensporige inzet.

U hebt ten overstaan van de verantwoordelijke het recht over deze ontvangers te worden geïnformeerd.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U hebt het recht de u betreffende persoonsgegevens, die u de verantwoordelijke ter beschikking hebt gesteld, in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat te ontvangen. Bovendien hebt u het recht deze gegevens aan een andere verantwoordelijke zonder belemmering door de verantwoordelijke die de persoonsgegevens beschikbaar werden gesteld, door te geven, voor zover

(1)         de verwerking op een inwilliging conform art. 6 alinea 1 (a) AVG of art. 9 alinea 2 (a) AVG of op een overeenkomst conform art. 6 alinea 1 (b) steunt en

(2)         de overeenkomst met behulp van geautomatiseerde processen plaats heeft.

Gebruikmakend van dit recht hebt u verder het recht te bewerkstelligen, dat de u betreffende persoonsgegevens rechtstreeks van de ene verantwoordelijke naar de andere verantwoordelijke worden doorgegeven, voor zover dit technisch doenbaar is. Aan vrijheden en rechten van andere personen mag daardoor geen afbreuk worden gedaan.

Het recht op overdraagbaarheid van gegevens geldt niet voor een verwerking van persoonsgegevens die nodig zijn voor het waarnemen van een taak die van openbaar belang is of in uitoefening van het openbaar gezag plaats heeft, en die de verantwoordelijke werd opgedragen.

Recht op tegenspraak

U hebt het recht, om redenen die resulteren uit uw bijzondere situatie, te allen tijde tegen de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens, die op grond van art. 6 alinea 1(e) of (f) AVG plaats heeft, tegenspraak aan te tekenen; dit geldt ook voor een op deze bepalingen gesteunde profiling.

De verantwoordelijke verwerkt de u betreffende persoonsgegevens niet meer, tenzij hij dwingende te beschermen redenen voor de verwerking kan aantonen, die uw belangen, rechten en vrijheden overwegen, of de verwerking dient voor het claimen, uitoefenen of verdedigen van wettige aanspraken.

Wanneer de u betreffende persoonsgegevens worden verwerkt voor directe reclame, dan hebt u het recht te allen tijde tegenspraak aan te tekenen tegen de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens met dergelijke reclame als doel; dit geldt ook voor profiling, in de mate waarin deze met dergelijke directe reclame in verbinding staat.

Gaat u in tegenspraak tegen de verwerking voor het doel van de directe reclame, dan worden de u betreffende persoonsgegevens niet meer voor deze doeleinden verwerkt.

U hebt de mogelijkheid in verband met het gebruik van de diensten van de informatiemaatschappij – ongeacht de richtlijn 2002/58/EG – uw recht op tegenspraak met behulp van geautomatiseerde procedures uit te oefenen, waarbij gebruik wordt gemaakt van technische specificaties.

Recht op herroepen van de wettige toestemmingsverklaring inzake gegevensbescherming

U hebt het recht, uw wettige toestemmingsverklaring inzake gegevensbescherming met effect voor de toekomst te herroepen. Door de toestemming te herroepen wordt de rechtmatigheid op grond van de inwilliging tot de herroeping uitgevoerde verwerking niet aangetast.

Recht op bezwaar bij een autoriteit voor gegevensbescherming

Ongeacht een ander administratiefrechtelijk of gerechtelijk rechtsmiddel hebt u het recht op bezwaar bij een autoriteit voor gegevensbescherming, met name in de lidstaat van uw woonplaats, uw arbeidsplaats of de plaats van vermoedelijke overtreding, wanneer u van mening bent dat de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens in strijd is met de AVG.

De autoriteit voor gegevensbescherming, waarbij het bezwaar werd ingediend, informeert de klager over de stand en de resultaten van het bezwaar inclusief de mogelijkheid van een gerechtelijk rechtsmiddel conform art. 78 AVG.

Verplichting van beschikbaarstelling van persoonsgegevens

Voor zover er tussen ons en u een overeenkomst bestaat, dient u die persoonsgegevens beschikbaar te stellen die voor de opname, de uitvoering en de beëindiging van de contractuele verhouding en voor het vervullen van de daarmee verbonden contractuele verplichtingen nodig zijn of voor het verzamelen ervan, waartoe wij wettelijk verplicht zijn. Zonder de beschikbaarstelling van deze gegevens zullen wij normaal gesproken niet in staat zijn een overeenkomst met u te sluiten, deze uit te voeren en te beëindigen.

Voor zover de gegevensverwerking in het kader van het gebruik van deze website niet voor het opnemen, uitvoeren en beëindigen van een contractuele verhouding of voor het vervullen van contractuele verplichtingen nodig is en ook niet wettelijk voorgeschreven is, is de beschikbaarstelling van uw gegevens vrijwillig. Houd er rekening mee, dat bepaalde functionaliteiten van de website of diensten bij niet beschikbaar stellen van de daarvoor nodige gegevens niet gebruikt zullen kunnen worden.